5,7 miliona KM za više od 1,000 novih biznisa

CEFE BiH i partnerske institucije iz Lokalnog partnerstva za zapošljavanje Centar Sarajevo proveli su istraživanje budžetskih izdvajanja sa lokalnog nivoa za programe podrške preduzetništvu u budžetskoj 2020. godini. Istraživanje je obuhvatilo budžete jedinica lokalne samouprave (općine, opštine, gradovi) iz čitave BiH.

Prema nalazima istraživanja, za podršku preduzetništvu (pokretanju novih biznisa) iz lokalnih budžeta ukupno je izdvojeno 5,7 miliona KM. Ovim iznosom, podržano je osnivanje ukupno 1.069 novih biznisa.

Preduzetničke programe je u prvoj godini pandemije (2020) realizovala polovina lokalnih zajednica u BiH. U većini slučajeva, fokus je na dodjeli bespovratne finansijske podrške (u prosjeku 5.329 KM po biznisu), ali je zabilježen i značajan broj lokalnih zajednica koje, pored finansijske, preduzetnicima nude i stručnu podršku u razvoju poslovnih ideja.

Sredstva iz lokalnih budžeta su uspjela privući i znatna dodatna ulaganja međunarodnih donatora – ukupno 1,7 miliona KM tako da je ukupna finansijska vrijednost programa podrške preduzetništvu koje su organizovale jedinice lokalne samouprave 7,4 miliona KM.

Nalazi istraživanja ukazuju da postoji značajan prostor za unapređenje efikasnosti, efektivnosti programa. Primarna potreba za jačanjem kapaciteta lokalne samouprave u BiH je u oblasti praćenja i mjerenja učinaka programa podrške poduzetništvu.

Istraživanje kao tri ključna pravca za dalji razvoj programa podrške preduzetništvu izdvaja:

  1. Umrežavanje organizatora programa sa drugim akterima iz preduzetničkog ekosistema, primarno medijima, stručnim agencijama, poslovnom zajednicom, organizacijama civilnog društva, institucijama sa viših nivoa vlasti i međunarodnim donatorima,
  2. Optimizaciju opsega, sadržaja i ciljnih grupa programa podrške, i
  3. Kreiranje/razvoj modela za mjerenje učinaka programa podrške poduzetništvu.

Puni tekst istraživanja je dostupan na narednom linku.

Istraživanje „Perspektive podrške poduzetništvu – Analiza programa podrške poduzetništvu na lokalnom nivou u 2020. godini u BiH“ je provedeno u okviru projekta „Sarajevo Centar poduzetništva“ od strane Lokalnog partnerstva za zapošljavanje Centar Sarajevo.

Istraživanje je provedeno uz pomoć Evropske unije. Sadržaj publikacije je isključiva odgovornost Udruženja trenera CEFE u BiH (CEFE BiH) u okviru implementacije projekta EU4Business i ne predstavlja nužno stanovišta Evropske unije.